REGULAMIN OBIEKTU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem obiektu są Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S. A. z siedzibą
  w Krakowie przy ulicy Rzemieślniczej 1.
 2. Obiekt czynny jest w sezonie letnim od 03.06 do 31.08 w godzinach 10:00- 20:00 poniedziałek – sobota i 09:00 -20:00 w niedziele (godziny mogą ulec zmianie).
 3. Regulamin porządkowy zostaje wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i porządku wszystkim przebywającym na terenie obiektu.
 4. Osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających mają zakaz wstępu na teren obiektu.
 5. Dzieci, które nie ukończyły 15go roku życia mogą przebywać na terenie obiektu tylko
  i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 6. Wstęp na teren obiektu jest płatny według obowiązującego cennika. Bez ważnego biletu wstęp na obiekt jest zabroniony.
 7. Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego, w sezonie wykorzystywanego jako miejsce do parkowania jest płatne według cennika. Cennik dostępny jest przy wjeździe oraz przy kasach biletowych
 8. Korzystanie z niektórych elementów infrastruktury może być dodatkowo płatne według cennika. Cennik dostępny jest w kasach biletowych oraz w punkcie wypożyczania sprzętu pływającego.
 9. Zarządca obiektu prosi o przemyślany wybór oferty. Nie uwzględnia się zwrotów.
 10. Oprócz Regulaminu Ogólnego na terenie obiektu obowiązują szczegółowe regulaminy porządkowe przypisane do poszczególnych miejsc: Regulamin placu zabaw, Regulamin kąpieliska, Regulamin wodnego toru przeszkód, Regulamin wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego.
 11. WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z OBIEKTU I NIEPOZOSTAJĄCE CZŁONKAMI JEDNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZACHOWANIA ODSTĘPU min. 2 METRÓW OD INNYCH UŻYTKOWNIKÓW OŚRODKA.
 12. ZABRANIA SIĘ WSTĘPU NA TEREN OBIEKTU W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA, PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY CIAŁA, INFEKCJI ORAZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ;
 13. ZABRANIA SIĘ UDOSTĘPNIANIA SWOJEGO SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO
  I PRZYBORÓW TOALETOWYCH INNYM UŻYTKOWNIKOM OBIEKTU
  (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących);
 14. ZALECA SIĘ SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚĆ O HIGIENĘ, W TYM HIGIENĘ RĄK – CZĘSTE MYCIE RĄK WODĄ Z MYDŁEM ORAZ/LUB ICH DEZYNFEKCJĘ PO SKORZYSTANIU Z TOALETY A TAKŻE PO KONTAKCIE Z WSZELKIMI POWIERZCHANIAMI UŻYTKU PUBLICZNEGO.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

W celu zapewnienia spokojnego wypoczynku i bezpieczeństwa osób korzystających z oferty obiektu, wszystkich przebywających na jego terenie zobowiązuje się do:

 1. zachowania dystansu społecznego i minimalnej odległości od osób postronnych zgodnie
  z obowiązującymi regulacjami prawa na całym terenie obiektu, także podczas kąpieli
  w wodzie;
  przestrzegania wszystkich regulaminów znajdujących się na terenie obiektu;

 2. opuszczenia obiektu po jego zamknięciu;

 3. poszanowania prawa użytkowników do ciszy i spokoju,

 4. do niezakłócania ciszy i spokoju innych użytkowników;

 5. do przestrzegania czystości i porządku tj. nie zaśmiecania obiektu;

 6. zachowania niegodzącego w ogólnie przyjęte zasady kultury i obyczajności;

 7. poruszania się tylko po drogach, placach i ścieżkach do tego celu przeznaczonych;

 8. do nieniszczenia i poszanowania urządzeń, wyposażenia, oraz zieleni znajdujących się na terenie obiektu;

 9. do przestrzegania tablic informacyjnych oraz innych znaków, nakazów i zakazów znajdujących się na terenie obiektu oraz na drogach dojazdowych i wyjazdowych;

 10. do przestrzegania nakazu parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych lub
  w miejscach wskazanych przez służby porządkowe, pod rygorem odholowania pojazdu na koszt właściciela;

 11. do kąpieli wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych;

 12. dostosowania się do poleceń obsługi obiektu, służb porządkowych i ratowniczych.

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ:

 1. korzystania z obiektu (w tym kąpieliska) w przypadku złego samopoczucia, podwyższonej temperatury ciała, infekcji oraz objawów chorobowych,

 2. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu obiektu, w szczególności plaży;

 3. niszczenia urządzeń, budynków, wyposażenia, zieleni (drzew) znajdującego się na terenie obiektu pod groźbą opuszczenia obiektu ;

 4. używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, materiałów łatwopalnych, palenia ognisk pod groźbą opuszczenia obiektu;

 5. spożywania alkoholu ( piwa ) poza miejscami do tego przeznaczonymi;

 6. wnoszenia alkoholu niezakupionego na terenie ośrodka;

 7. wnoszenia sprzętu do grillowania;

 8. dotykania urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie obiektu;

 9. wchodzenia na tereny wyłączone z użytkowania;

 10. pływania prywatnymi skuterami, łodziami, łodziami motorowymi lub innym sprzętem z napędem mechanicznym;

 11. pływania na materacach oraz innych dmuchanych akcesoriach;

 12. samowolnego używania sprzętu rekreacyjnego;

 13. wchodzenia do wody oraz kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym;

 14. wchodzenia do wody oraz kąpieli wbrew zakazom;

 15. popychania, wrzucania, wnoszenia do wody innych użytkowników obiektu,

 16. wykonywania skoków do wody z urządzeń, pomostów oraz sprzętu pływającego;

 17. zanieczyszczania wody wszelkimi środkami chemicznymi;

 18. palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,

 19. wprowadzania zwierząt na teren ośrodka;

 20. wchodzenia na drzewa, słupy wysokiego napięcia, lampy, budynki i elementy zabudowań,

 21. organizowania imprez, eventów bez zgody Administratora obiektu wyrażonej na piśmie;

 22. prowadzenia działalności marketingowej, politycznej, handlowej, religijnej, sportowej bez zgody Administratora obiektu wyrażonej na piśmie;

 23. poruszania się po terenie obiektu rowerami, motorowerami, skuterami, samochodami, quadami oraz innymi pojazdami silnikowymi, z wyłączeniem służb ratunkowych
  i porządkowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu lub naruszające zasady porządku publicznego będą usuwane z terenu obiektu. W przypadku usunięcia osoby z terenu obiektu z jej winy, nie przysługuje zwrot kosztów biletów.

 2. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki oraz za wszelkie szkody powstałe na wskutek działania sił wyższych (tj. sił natury, warunków atmosferycznych itp.).

 3. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe
  w wyniku działalności osób trzecich.

 4. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów, jak również za wszelkie niedogodności jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Administracji obiektu.

 5. Administracja obiektu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w działaniu poszczególnych urządzeń, które są spowodowane przeglądami technicznymi (okresowymi bądź doraźnymi), jak i również innymi niezbędnymi działaniami koniecznymi dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania urządzeń.

 6. Administracja obiektu zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna, że jest to niezbędne do poprawy bezpieczeństwa lub obsługi obiektu.

 7. Nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu czuwa Zarządca ośrodka, jego kierownictwo, personel oraz pracownicy ochrony.

 8. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do biura Administratora na piśmie;

 9. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu porządkowego będą stosowane odpowiednie sankcje zgodnie z przepisami prawa.

 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2021r.

W związku z epidemią SARS – CoV- 2 w sezonie 2021 w wypożyczalni nie będą dostępne leżaki i parasole przeznaczone dla Klientów ośrodka.

Telefony alarmowe: 112

Objaśnienie oznakowania:

PLAN OBIEKTU:

1 Zbiornik nr 1 wraz ze strzeżonym kąpieliskiem (zakaz wstępu ze zwierzętami)
2 Zbiornik nr 2 (bezwzględny zakaz kąpieli, zakaz wstępu ze zwierzętami)
3. Plaża (zakaz wstępu ze zwierzętami)
4 Strefa gastronomiczna
5 Stanowisko ratowników i punkt medyczny
6 Parking

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku:

Profil wody w kąpielisku

REGULAMIN KĄPIELISKA

WłaścicielKrakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S. A z siedzibą w Krakowie 30 – 363 Kraków; ul. Rzemieślnicza 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Kąpiel odbywa się pod nadzorem Ratowników noszących ubiór (podkoszulek, czapka
   z daszkiem) w jednolitym, wyróżniającym się kolorze (czerwonym);

  2. Na kąpielisku obowiązuje następująca sygnalizacja flagowa:

   1. flaga biała – kąpiel dozwolona w ramach regulaminu i granic kąpieliska,

   2. flaga czerwona – zakaz kąpieli,

   3. brak flagi – kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych.

  3. Ustala się sygnały alarmowe:

  4.1 trzykrotny długotrwały gwizdek – wezwanie do natychmiastowego wyjścia z wody,

  4.2 sygnał przerywany gwizdkiem – UWAGA.

  1. Wszystkich korzystających z kąpieliska i plaży zobowiązuje się do ścisłego dostosowania się do poleceń obsługi obiektu, służb porządkowych i ratowniczych;

  2. Dzieci, które nie ukończyły 15go roku życia mogą przebywać na terenie kąpieliska tylko
   i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej;

  3. Kategorycznie zabrania się wstępu na kąpielisko osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

  4. Kategorycznie zabrania się na terenie kąpieliska wnoszenia, spożywania alkoholu lub wnoszenia i zażywania innych środków odurzających;

  5. Na terenie kąpieliska ( plaża i akwen wodny ) obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

  6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska i plaży.

  7. Zarządca kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie kąpieliska.

  8. WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISKA I NIEPOZOSTAJĄCE CZŁONKAMI JEDNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZACHOWANIA ODSTĘPU min. 2 METRÓW OD INNYCH UŻYTKOWNIKÓW KĄPIELISKA.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 1. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska zabrania się:

  1. KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA, PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY CIAŁA, INFEKCJI ORAZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ;
  2. UDOSTĘPNIANIA SWOJEGO SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO
   I PRZYBORÓW TOALETOWYCH INNYM UŻYTKOWNIKOM KĄPIELISKA
   (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących);
  3. Przekraczania granicy dla nieumiejących pływać oznaczonej bojką czerwoną (dot. nieumiejących pływać );

  4. Przekraczania granicy dla umiejących pływać oznaczonej bojką żółtą;

  5. Wchodzenia do wody wbrew zakazowi Ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga;

  6. Wchodzenia do wody podczas burzy, wyładowań atmosferycznych i silnego wiatru,

  7. Wchodzenia do wody gdy flaga ratownika nie jest wywieszona,

  8. Popychania, wrzucania, wnoszenia do wody innych użytkowników kąpieliska,

  9. Korzystania ze sprzętu pływającego;

  10. Wnoszenia do wody szklanych opakowań;

  11. Zanieczyszczania wody wszelkimi środkami chemicznymi;

  12. Zakłócania wypoczynku i kąpieli innym użytkownikom kąpieliska;

  13. Zaśmiecania plaży i kąpieliska;

  14. Leżakowania w strefie ratowniczej oraz wchodzenia na wieżę oraz łodzie ratownicze;

  15. Rozpalania ognisk i grillowania na plaży;

  16. Pływania na pontonach, materacach lub innym sprzęcie pływającym na terenie kąpieliska oraz całego zbiornika nr 1.,

  17. umieszczania sprzętów plażowych (m.in. parawanów, parasoli, namiotów itp.) 5 m od linii wody w celu umożliwienia przejazdu pojazdom ratowniczym;

   

Osoby przebywające kąpielisku zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa niniejszego regulaminu, a w szczególności Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. dot. „Bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”.

Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać Kierownikowi Obiektu na piśmie (w tym poprzez mail na adres: kwankowicz@kruszywosa.pl);

Numery alarmowe: 112

WOPR: 601-100-100

Regulamin sporządzono i zatwierdzono do stosowani w dniu 12 czerwca 2021 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW i CHOMIKA

Regulamin określa cennik oraz warunki korzystania z wodnego toru przeszkód oraz rollera (chomika) należącego do Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. a będącego wyposażeniem Obiektu Rekreacyjnego „Przystań Brzegi”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. ZAKUP BILETU JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU.
 2. Wodny tor przeszkód oraz roller (chomik) czynne są w godzinach funkcjonowania kąpieliska (tj. 10:00-18:00).
 3. Korzystanie z atrakcji jest odpłatne z góry, zgodnie z cennikiem, który znajduje się przy kasach głównych oraz kasie wypożyczalni.
 4. Korzystanie z atrakcji możliwe jest wyłącznie pod nadzorem ratownika lub pracownika obiektu.
 5. Korzystający z wyposażenia mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi obiektu, służb ratunkowych i porządkowych.
 6. Atrakcje przeznaczone są dla dzieci między 6 a 14 rokiem życia.
 7. Dzieci mogą korzystać z wodnego placu zabaw wyłącznie pod stałą opieką osób dorosłych.
 8. Wodny plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci, które potrafią pływać.
 9. Z wodnego placu zabaw jednorazowo może korzystać 7 osób.
 10. Z rollera (chomika) jednorazowo może korzystać 1 osoba.
 11. Wszystkie osoby przebywające na wodnym placu zabaw zobowiązane są do noszenia kamizelek asekuracyjnych (kapok).
 12. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu odpowiedzialność ponosi prawny opiekun dziecka.
 13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przedartych w wyniku korzystania z atrakcji wodnej.
 14. Osoby zagrażające bezpieczeństwu innych użytkowników lub naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane bez prawa zwrotu opłaty.
 15. Użytkownicy są zobowiązany do zgłoszenia obsłudze wszelkich nieprawidłowości
  i uszkodzeń w wyposażeniu.
 16. Przed wejściem na wodny plac zabaw należy ściągnąć obuwie, zegarki i biżuterię.
 17. W przypadku gdy użytkownik zejdzie lub spadnie z toru wodnego, musi rozpocząć pokonywanie atrakcji od początku.
 18. WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z WODNEGO TORU PRZESZKÓD
  I NIEPOZOSTAJĄCE CZŁONKAMI JEDNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZACHOWANIA ODSTĘPU min. 2 METRÓW OD INNYCH UŻYTKOWNIKÓW ATRAKCJI.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. KORZYSTANIA Z W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA, PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY CIAŁA, INFEKCJI ORAZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ
2. Popychania i wrzucania do wody innych użytkowników wodnego toru przeszkód.
2. Skakania z elementów wodnego toru przeszkód.
3. Skakania ze słupków w miejscu zakotwiczenia torów.
4. Nurkowania i pływania pod wodnym torem przeszkód.

5. Wspinania się na zestaw z drugą osobą na plecach.
6. Wykonywania salt.
7. Używania przedmiotów stanowiących zagrożenie dla innych użytkowników oraz samego zestawu pływającego.
8. Używania wszelkiego rodzaju desek do pływania, rękawów i innych sprzętów nadmuchiwanych, płetw oraz pasów wypornościowych podczas korzystania z zestawu.
9. Nie należy kontynuować korzystania z zestawu gdy odczuwalne są skutki zmęczenia.

Osoby przebywające na wodnym torze przeszkód oraz chomiku zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa niniejszego regulaminu, a w szczególności Ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. dot. „Bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2021 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO

Regulamin określa cennik oraz warunki wypożyczania kajaków i rowerów wodnych, należących do Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. a będących wyposażeniem Obiektu Rekreacyjnego „Przystań Brzegi”.

 1. ZABRANIA SIĘ UDOSTĘPNIANIA SWOJEGO SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO
  I PRZYBORÓW TOALETOWYCH INNYM UŻYTKOWNIKOM PLAŻY
  (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących);
 2. Zabrania się jednoczesnego korzystania z rowerków wodnych i kajaków osób niepozostających członkami jednego gospodarstwa domowego, chyba że użytkownicy niepozostający członkami jednego gospodarstwa domowego podczas korzystania z atrakcji będą mieć osłony (maski, przyłbice itp.)zakrywające usta i nos.
 3. Na zbiorniku nr 2 obowiązuje zakaz bezwzględny zakaz kąpieli.
 4. Wypożyczanie sprzętu wodnego i rekreacyjnego jest odpłatne z góry, zgodnie z cennikiem, który znajduje się przy kasach głównych oraz kasie wypożyczalni.
 5. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
 6. Osoby nieletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody. 
 7. Zabrania się podnajmowania sprzętu innym osobom.
 8. Nie wypożycza się sprzętu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
 9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  w szczególności:

– na pokładzie sprzętu wodnego może znajdować się tyle osób dla ilu sprzęt został przeznaczony,

– na pokładzie sprzętu zabrania się spożywania alkoholu i zażywania innych środków odurzających,

– zabrania się skakania do wody i wrzucania do wody innych pasażerów przebywających na pokładzie sprzętu pływającego,

-zabrania się wędkowania z pokładu,

-zabrania się wrzucania jakichkolwiek przedmiotów do wody,

– zabrania się przybijania do brzegu lub pozostawiania sprzętu w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

-w przypadku nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych Wypożyczający zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sobie
i innym pasażerom.

 1. Wypożyczający jest zobowiązany do stosowania się do poleceń obsługi Obiektu, służb ratunkowych i porządkowych.
 2. Wypożyczający jest zobowiązany do zgłoszenia Obsłudze wszelkich nieprawidłowości zauważonych przed wypożyczeniem, w trakcie użytkowania jak również po jego zakończeniu.
 3. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne (kapoki) których używanie  jest obowiązkiem zarówno wypożyczającego jaki pozostałych pasażerów.  
 4. Za sprzęt nie zwrócony w terminie wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości kwoty liczonej za kolejną rozpoczętą godzinę.
 5. Zarządca obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników w wyniku nieprawidłowego korzystania
  z wypożyczonego sprzętu wodnego lub nieprzestrzegania regulaminu. 
 6. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu opłaty. 
 7. Za utratę oraz całkowite zniszczenia sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej (bez uwzględniania stopnia zamortyzowania). 
 8. Za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego korzystania ze sprzętu wodnego lub nieprzestrzegania regulaminu, odpowiada Wypożyczający. Stopień zniszczenia ocenia obsługa wypożyczalni. 
 9. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez wypożyczającego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem
 10. Sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy sąd. 
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2021r.  

W związku z epidemią SARS – CoV- 2 w sezonie 2021 w wypożyczalni nie będą dostępne leżaki i parasole przeznaczone dla Klientów ośrodka.

Przed skorzystaniem z atrakcji należy każdorazowo zdezynfekować ręce.

 

.