REGULAMIN OBIEKTU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem obiektu są Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S. A. z siedzibą
  w Krakowie przy ulicy Rzemieślniczej 1.

 2. Obiekt czynny jest w sezonie letnim od 17.06 do 31.08 w godzinach 10:00- 20:00 poniedziałek – sobota i 09:00 -20:00 w niedziele (dni oraz godziny mogą ulec zmianie).

 3. Regulamin porządkowy zostaje wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i porządku wszystkim przebywającym na terenie obiektu.

 4. Osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających mają zakaz wstępu na teren obiektu.

 5. Dzieci, które nie ukończyły 15go roku życia mogą przebywać na terenie obiektu tylko
  i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz ustawicznego nadzoru opiekuna nad dziećmi.

 6. Wstęp na teren obiektu jest płatny według obowiązującego cennika. Bez ważnego biletu wstęp na obiekt jest zabroniony.

 7. Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego, w sezonie wykorzystywanego jako miejsce do pozostawienia samochodu jest płatne według cennika. Cennik dostępny jest przy wjeździe oraz przy kasach biletowych

 8. Korzystanie z niektórych elementów infrastruktury może być dodatkowo płatne według cennika. Cennik dostępny jest w kasach biletowych oraz w punkcie wypożyczania sprzętu pływającego.

 9. Właściciel obiektu prosi o przemyślany wybór oferty . Nie uwzględnia się zwrotów.

 10. Oprócz Regulaminu Ogólnego na terenie obiektu obowiązują szczegółowe regulaminy porządkowe przypisane do poszczególnych miejsc: Regulamin kąpieliska, Regulamin wodnego toru przeszkód, Regulamin wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego (Przystani Brzegi), Regulamin wypożyczenia i użytkowania sprzętu wodnego (JOIN US).

 11. Cały teren obiektu objęty jest monitoringiem.

 12. ZABRANIA SIĘ WSTĘPU NA TEREN OBIEKTU W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA, PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY CIAŁA, INFEKCJI ORAZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ;
 13. ZALECA SIĘ SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚĆ O HIGIENĘ, W TYM HIGIENĘ RĄK – CZĘSTE MYCIE RĄK WODĄ Z MYDŁEM ORAZ/LUB ICH DEZYNFEKCJĘ PO SKORZYSTANIU Z TOALETY A TAKŻE PO KONTAKCIE Z WSZELKIMI POWIERZCHANIAMI UŻYTKU PUBLICZNEGO.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

W celu zapewnienia spokojnego wypoczynku i bezpieczeństwa osób korzystających z oferty obiektu, wszystkich przebywających na jego terenie zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania wszystkich regulaminów znajdujących się na terenie obiektu;

 2. stosowania się do poleceń obsługi obiektu, służb ratowniczych;

 3. opuszczenia obiektu po jego zamknięciu;

 4. poszanowania prawa użytkowników do ciszy i spokoju,

 5. do niezakłócania ciszy i spokoju innych użytkowników;

 6. do przestrzegania czystości i porządku tj. nie zaśmiecania obiektu;

 7. zachowania niegodzącego w ogólnie przyjęte zasady kultury i obyczajności;

 8. poruszania się tylko po drogach, placach i ścieżkach do tego celu przeznaczonych;

 9. do nieniszczenia i poszanowania urządzeń, wyposażenia, oraz zieleni znajdujących się na terenie obiektu;

 10. do przestrzegania tablic informacyjnych oraz innych znaków, nakazów i zakazów znajdujących się na terenie obiektu oraz na drogach dojazdowych i wyjazdowych;

 11. do przestrzegania nakazu parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych lub
  w miejscach wskazanych przez służby porządkowe, pod rygorem odholowania pojazdu na koszt właściciela;

 12. do kąpieli wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych;

 13. dostosowania się do poleceń obsługi obiektu, służb porządkowych i ratowniczych.

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ:

 1. korzystania z obiektu (w tym kąpieliska) w przypadku złego samopoczucia, podwyższonej temperatury ciała, infekcji oraz objawów chorobowych,

 2. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu obiektu, w szczególności plaży;

 3. niszczenia urządzeń, budynków, wyposażenia, zieleni (drzew) znajdującego się na terenie obiektu pod groźbą opuszczenia obiektu ;

 4. używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, materiałów łatwopalnych, palenia ognisk, grilli pod groźbą opuszczenia obiektu;

 5. spożywania alkoholu ( piwa ) poza miejscami do tego przeznaczonymi;

 6. wnoszenia alkoholu niezakupionego na terenie ośrodka;

 7. wnoszenia sprzętu do grillowania;

 8. dotykania urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie obiektu;

 9. wchodzenia na tereny wyłączone z użytkowania;

 10. pływania prywatnymi skuterami, łodziami, łodziami motorowymi lub innym sprzętem z napędem mechanicznym;

 11. pływania na pontonach, materacach lub innym sprzęcie pływającym na obszarze kąpieliska. Zakaz pływania na pontonach dotyczy całego zbiornika nr 1. Pływanie na materacach możliwe jest na wyłączną odpowiedzialność kąpiącego (przed korzystaniem zaleca się sprawdzenie szczelności i poziomu powietrza sprzętu pływającego). Pływanie na dekach SUP możliwe jest poza obszarem kąpieliska i wodnego toru przeszkód, wyłącznie w kamizelkach asekuracyjnych, na wyłączną odpowiedzialność użytkownika (odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą opiekunowie prawni). Na użytkowniku deski SUP spoczywa odpowiedzialność za bezpieczne (dla siebie i innych kąpiących się) korzystanie ze sprzętu pływającego;

 12. samowolnego używania sprzętu rekreacyjnego;

 13. wchodzenia do wody oraz kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym;

 14. wchodzenia do wody oraz kąpieli wbrew zakazom;

 15. popychania, wrzucania, wnoszenia do wody innych użytkowników obiektu,

 16. wykonywania skoków do wody z urządzeń, pomostów oraz sprzętu pływającego;

 17. zanieczyszczania wody wszelkimi środkami chemicznymi;

 18. palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,

 19. wprowadzania zwierząt na teren ośrodka;

 20. wchodzenia na drzewa, słupy wysokiego napięcia, lampy, budynki i elementy zabudowań,

 21. organizowania imprez, eventów bez zgody Właściciela obiektu wyrażonej na piśmie;

 22. prowadzenia działalności marketingowej, politycznej, handlowej, religijnej, sportowej bez zgody Właściciela obiektu wyrażonej na piśmie;

 23. poruszania się po terenie obiektu rowerami, motorowerami, skuterami, samochodami, quadami oraz innymi pojazdami silnikowymi, z wyłączeniem służb ratunkowych
  i porządkowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu lub naruszające zasady porządku publicznego będą usuwane z terenu obiektu. W przypadku usunięcia osoby z terenu obiektu z jej winy, nie przysługuje zwrot kosztów biletów.

 2. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki oraz za wszelkie szkody powstałe na wskutek działania sił wyższych (tj. sił natury, warunków atmosferycznych itp.).

 3. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe
  w wyniku działalności osób trzecich.

 4. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów, jak również za wszelkie niedogodności jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Administracji obiektu.

 5. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w działaniu poszczególnych urządzeń, które są spowodowane przeglądami technicznymi (okresowymi bądź doraźnymi), jak i również innymi niezbędnymi działaniami koniecznymi dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania urządzeń.

 6. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna, że jest to niezbędne do poprawy bezpieczeństwa lub obsługi obiektu.

 7. Nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu czuwa Właściciel ośrodka, jego kierownictwo, personel oraz pracownicy ochrony.

 8. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do biura Kierownika obiektu na piśmie lub drogą mailową na adres kwankowicz@kruszywosa.pl;

 9. W przypadku niezastosowania się do postanowień regulaminu porządkowego będą stosowane odpowiednie sankcje zgodnie z przepisami prawa.

 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2023r.

Telefony alarmowe: 112

PLAN OBIEKTU:

1 Zbiornik nr 1 wraz ze strzeżonym kąpieliskiem (zakaz wstępu ze zwierzętami)
2 Zbiornik nr 2 (bezwzględny zakaz kąpieli, zakaz wstępu ze zwierzętami)
3. Plaża (zakaz wstępu ze zwierzętami)
4 Strefa gastronomiczna
5 Stanowisko ratowników i punkt medyczny
6 Parking

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku:

REGULAMIN KĄPIELISKA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właściciel: Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S. A z siedzibą w Krakowie 30 – 363 Kraków; ul. Rzemieślnicza 1

Postanowienia ogólne

 1. Kąpielisko strzeżone czynne jest w sezonie tj. od 17 czerwca do 31 sierpnia, w godzinach 10.00 – 18.00;

 2. Kąpiel odbywa się pod nadzorem Ratowników noszących ubiór (podkoszulek, czapka
  z daszkiem) w jednolitym, wyróżniającym się kolorze (czerwonym);

 3. Na kąpielisku obowiązuje następująca sygnalizacja flagowa:

  1. flaga biała – kąpiel dozwolona w ramach regulaminu i granic kąpieliska,

  2. flaga czerwona – zakaz kąpieli,

  3. brak flagi – kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych.

 4. Ustala się sygnały alarmowe:

4.1 trzykrotny długotrwały gwizdek – wezwanie do natychmiastowego wyjścia z wody,

4.2 sygnał przerywany gwizdkiem – UWAGA.

 1. Wszystkich korzystających z kąpieliska i plaży zobowiązuje się do ścisłego dostosowania się do poleceń obsługi obiektu, służb porządkowych i ratowniczych;

 2. Dzieci, które nie ukończyły 15go roku życia mogą przebywać na terenie kąpieliska tylko
  i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej;

 3. Kategorycznie zabrania się wstępu na kąpielisko osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

 4. Kategorycznie zabrania się na terenie kąpieliska wnoszenia, spożywania alkoholu lub wnoszenia i zażywania innych środków odurzających;

 5. Na terenie kąpieliska ( plaża i akwen wodny ) obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska i plaży.

 7. Właściciel kąpieliska oraz służby ratownicze nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie kąpieliska.

Informacje szczegółowe

Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska zabrania się:

 1. KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA, PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY CIAŁA, INFEKCJI ORAZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ;
 2. UDOSTĘPNIANIA SWOJEGO SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO
  I PRZYBORÓW TOALETOWYCH INNYM UŻYTKOWNIKOM KĄPIELISKA
  (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących);
 3. Przekraczania granicy dla nieumiejących pływać oznaczonej bojką czerwoną (dot. nieumiejących pływać );

 4. Przekraczania granicy dla umiejących pływać oznaczonej bojką żółtą;

 5. Wchodzenia do wody wbrew zakazowi Ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga;

 6. Wchodzenia do wody podczas burzy, wyładowań atmosferycznych i silnego wiatru,

 7. Wchodzenia do wody, gdy flaga ratownika nie jest wywieszona,

 8. Popychania, wrzucania, wnoszenia do wody innych użytkowników kąpieliska,

 9. Korzystania ze sprzętu pływającego;

 10. Wnoszenia do wody szklanych opakowań;

 11. Zanieczyszczania wody wszelkimi środkami chemicznymi;

 12. Zakłócania wypoczynku i kąpieli innym użytkownikom kąpieliska;

 13. Zaśmiecania plaży i kąpieliska;

 14. Leżakowania w strefie ratowniczej oraz wchodzenia na wieżę oraz łodzie ratownicze;

 15. Rozpalania ognisk i grillowania na plaży;

 16. Pływania na pontonach, materacach lub innym sprzęcie pływającym na obszarze kąpieliska. Zakaz pływania na pontonach dotyczy całego zbiornika nr 1. Pływanie na materacach możliwe jest na wyłączną odpowiedzialność kąpiącego (przed korzystaniem zaleca się sprawdzenie szczelności i poziomu powietrza sprzętu pływającego).

 17. Pływanie na dekach SUP możliwe jest poza obszarem kąpieliska i wodnego toru przeszkód, wyłącznie w kamizelkach asekuracyjnych, na wyłączną odpowiedzialność użytkownika (odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą opiekunowie prawni).

Na użytkowniku deski SUP spoczywa odpowiedzialność za bezpieczne (dla siebie i innych kąpiących się) korzystanie ze sprzętu pływajacego.

 1. umieszczania sprzętów plażowych (m.in. parawanów, parasoli, namiotów itp.) 5 m od linii wody w celu umożliwienia przejazdu pojazdom ratowniczym;

 

Osoby przebywające kąpielisku zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa niniejszego regulaminu, a w szczególności Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. dot. „Bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”.

Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać Kierownikowi Obiektu na piśmie (w tym poprzez mail na adres: kwankowicz@kruszywosa.pl);

Numery alarmowe: 112

WOPR: 601-100-100

Regulamin sporządzono i zatwierdzono do stosowania w dniu 17 czerwca 2023 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO

Regulamin określa cennik oraz warunki wypożyczania kajaków i rowerów wodnych, należących do Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. a będących wyposażeniem Obiektu Rekreacyjnego „Przystań Brzegi”.

 1. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest od poniedziałku do niedzieli od 10:00 do 17:30 (18:00 ostatnie spłynięcie do brzegu). Dni i godziny pracy mogą ulegać zmianie.
 2. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z USŁUG WYPOŻYCZALNI W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA, PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY CIAŁA, INFEKCJI ORAZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ;
 3. ZABRANIA SIĘ UDOSTĘPNIANIA SWOJEGO SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO
  I PRZYBORÓW TOALETOWYCH INNYM UŻYTKOWNIKOM PLAŻY
  (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 4. Przed skorzystaniem z atrakcji należy każdorazowo zdezynfekować ręce.
 5. Na zbiorniku nr 2 obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli.
 6. Wypożyczanie sprzętu wodnego i rekreacyjnego jest odpłatne z góry, zgodnie z cennikiem, który znajduje się przy kasach głównych oraz kasie wypożyczalni.
 7. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim.
 8. Osoby nieletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody. 
 9. Zabrania się podnajmowania sprzętu innym osobom.
 10. Nie wypożycza się sprzętu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
 11. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  w szczególności:

– na pokładzie sprzętu pływającego może znajdować się tyle osób dla ilu sprzęt został przeznaczony,

– na pokładzie sprzętu pływającego zabrania się spożywania alkoholu i zażywania innych środków odurzających,

– zabrania się skakania do wody i wrzucania do wody innych pasażerów przebywających na pokładzie sprzętu pływającego,

-zabrania się wędkowania z pokładu,

-zabrania się wrzucania jakichkolwiek przedmiotów do wody,

– zabrania się przybijania do brzegu lub pozostawiania sprzętu w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

-w przypadku nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych Wypożyczający zobowiązany jest do natychmiastowego spłynięcia do brzegu i podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom,

-Wypożyczający zobowiązany jest do spłynięcia do brzegu na każde wezwanie kierownictwa Obiektu i służb ratowniczych.

 1. Wypożyczający jest zobowiązany do stosowania się do poleceń obsługi Obiektu, służb ratunkowych i porządkowych.
 2. Wypożyczający jest zobowiązany do zgłoszenia Obsłudze wszelkich nieprawidłowości zauważonych przed wypożyczeniem, w trakcie użytkowania jak również po jego zakończeniu.
 3. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne (kapoki) których używanie  jest obowiązkiem zarówno Wypożyczającego jaki pozostałych pasażerów.  
 4. Za sprzęt nie zwrócony w terminie wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości kwoty liczonej za kolejną rozpoczętą godzinę.
 5. Właściciel obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników, które będą następstwem nieprawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu wodnego lub nieprzestrzegania regulaminu.

 6. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu opłaty. 
 7. Za utratę oraz całkowite zniszczenia sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej (bez uwzględniania stopnia zamortyzowania). 
 8. Za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego korzystania ze sprzętu wodnego lub nieprzestrzegania regulaminu, odpowiada Wypożyczający. Stopień zniszczenia ocenia obsługa wypożyczalni. 
 9. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy miejscowo sąd. 
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2023r.  

 

Przed skorzystaniem z atrakcji należy każdorazowo zdezynfekować ręce.