REGULAMIN OBIEKTU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Zarządcą Obiektu są Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S. A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rzemieślniczej 1.
B. Obiekt czynny jest cały rok, w miesiącach czerwiec – wrzesień w godzinach 10:00 – 21:00. W pozostałych miesiącach godziny mogą ulec zmianie.
C. Regulamin porządkowy zostaje wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku wszystkim przebywającym na terenie Obiektu.
D. Osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających mają zakaz wstępu na teren Obiektu.
E. Dzieci, które nie ukończyły 13go roku życia mogą przebywać na terenie Obiektu tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
F. Wstęp na Teren Obiektu jest płatny według obowiązującego cennika. Bez ważnego biletu wstęp na Obiekt jest zabroniony
G. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Obiektu jest płatne według cennika. Cennik dostępny jest przy wjeździe na parking oraz przy kasach biletowych
H. Korzystanie z niektórych elementów infrastruktury może być dodatkowo płatne według cennika. Cennik dostępny jest w kasach biletowych oraz w punkcie wypożyczania sprzętu pływającego.
I. Oprócz Regulaminu Ogólnego na terenie Obiektu obowiązują szczegółowe regulaminy porządkowe przypisane do poszczególnych miejsc (Regulamin placu zabaw, Regula

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

W celu zapewnienia spokojnego wypoczynku i bezpieczeństwa osób korzystających z oferty Obiektu, wszystkich przebywających na jego terenie zobowiązuje się do:
a. przestrzegania wszystkich regulaminów znajdujących się na terenie Obiektu;
b. opuszczenia Obiektu po jego zamknięciu;
c. poszanowania prawa użytkowników do ciszy i spokoju,
d. do niezakłócania ciszy i spokoju innych użytkowników;
e. do przestrzegania czystości i porządku tj. nie zaśmiecania obiektu;
f. zachowania niegodzącego w ogólnie przyjęte zasady kultury i obyczajności;
g. poruszania się tylko po drogach, placach i ścieżkach do tego celu przeznaczonych;
h. do nieniszczenia i poszanowania urządzeń, wyposażenia, oraz zieleni znajdujących się na terenie Obiektu;
i. do przestrzegania tablic informacyjnych oraz innych znaków, nakazów i zakazów znajdujących się na terenie Obiektu oraz na drogach dojazdowych i wyjazdowych;
j. do przestrzegania nakazu parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych lub
w miejscach wskazanych przez służby porządkowe, pod rygorem odholowania pojazdu na koszt właściciela;
k. do kąpieli wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych;
l. dostosowania się do poleceń obsługi Obiektu, służb porządkowych i ratowniczych;
m. sprzątania nieczystości po zwierzętach;
n. zwierzęta wprowadzane na teren obiektu muszą znajdować się pod ciągłym nadzorem właściciela oraz muszą posiadać wszelkie zabezpieczenia, takie jak kagańce czy smycze;
o. właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę na osobach i mieniu

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ:
a. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Obiektu, w szczególności plaży;
b. niszczenia urządzeń, budynków, wyposażenia, zieleni (drzew) znajdującego się na terenie Obiektu pod groźbą kary;
c. używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, materiałów łatwopalnych, palenia ognisk pod groźbą opuszczenia Obiektu i nałożenia kary porządkowej w wysokości;
d. spożywania alkoholu ( piwa ) poza miejscami do tego przeznaczonymi;
e. wnoszenia alkoholu niezakupionego na terenie kompleksu;
f. wnoszenia sprzętu do grillowania;
g. dotykania urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie Obiektu;
h. wchodzenia na tereny wyłączone z użytkowania;
i. pływania prywatnymi skuterami, łodziami, łodziami motorowymi lub innym sprzętem z napędem mechanicznym;
j. pływania na materacach oraz innych dmuchanych akcesoriach;
k. samowolnego używania sprzętu rekreacyjnego;
l. wchodzenia do wody oraz kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym;
m. wchodzenia do wody oraz kąpieli wbrew zakazom;
n. popychania, wrzucania, wnoszenia do wody innych użytkowników Obiektu,
o. wykonywania skoków do wody z urządzeń, pomostów oraz sprzętu pływającego;
p. zanieczyszczania wody wszelkimi środkami chemicznymi;
q. palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
r. wprowadzania zwierząt na teren plaży;
s. wchodzenia na drzewa, słupy wysokiego napięcia, lampy, budynki i elementy zabudowań,
t. organizowania imprez, eventów bez zgody Administratora Obiektu wyrażonej na piśmie;
u. prowadzenia działalności marketingowej, politycznej, handlowej, religijnej, sportowej bez zgody Administratora Obiektu wyrażonej na piśmie;
v. poruszania się po terenie Obiektu rowerami, motorowerami, skuterami, samochodami, quadami oraz innymi pojazdami silnikowymi, z wyłączeniem służb ratunkowych i porządkowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu lub naruszające zasady porządku publicznego będą usuwane z terenu Obiektu. W przypadku usunięcia osoby z terenu Obiektu z jej winy, nie przysługuje zwrot kosztów biletów.
2. Administrator Obiektu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki oraz za wszelkie szkody powstałe na wskutek działania sił wyższych (tj. sił natury, warunków atmosferycznych itp.).
3. Administrator Obiektu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w wyniku działalności osób trzecich.
4. Administrator Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów, jak również za wszelkie niedogodności jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Administracji Obiektu.
5. Administracja Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w działaniu poszczególnych urządzeń, które są spowodowane przeglądami technicznymi (okresowymi bądź doraźnymi), jak
i również innymi niezbędnymi działaniami koniecznymi dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania urządzeń.
6. Administracja Obiektu zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w treści niniejszego Regulaminu
w dowolnym czasie jeżeli uzna, że jest to niezbędne do poprawy bezpieczeństwa lub obsługi Obiektu.
7. Nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca Ośrodka, jego kierownictwo, personel oraz pracownicy ochrony.
8. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do biura Administratora na piśmie (w tym poprzez mail na adres: kapielisko@przystanbrzegi.pl);
9. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu porządkowego będą stosowane odpowiednie sankcje zgodnie z przepisami prawa.
10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.06. 2018r.
Telefony alarmowe: 112
Objaśnienie oznakowania:

PLAN OBIEKTU:

1 Zbiornik nr 1 wraz ze strzeżonym kąpieliskiem
2 Zbiornik nr 23 Plaża
4 Strefa gastronomiczna
5 Stanowisko ratowników i punkt medyczny
6 Parking

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku:

Obiekt badań Rodzaj próbek / miejsce pobrania: próbka wody powierzchniowej o numerze 4071: kąpielisko, ul. Trakt Papieski, działka 70/63, 
Data pobrania próbek / pobierający: 29.08.2018 / próbki pobrane przez próbkobiorcę Centralnego Laboratorium, numer protokołu: 355/IAL/2018
Metoda pobierania próbek:  PN-EN ISO 19458:2007  
Data przyjęcia do badania:  29.08.2018
Data wykonania badania: 29.08.2018 – 31.08.2018
Stan próbek: bez zastrzeżeń

Profil wody w kąpielisku

REGULAMIN KĄPIELISKA

REGULAMIN KĄPIELISKA „PRZYSTAŃ BRZEGI”

Zarządca: Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S. A. z siedzibą w Krakowie 30 – 363 Kraków; ul. Rzemieślnicza 1

Postanowienia ogólne

1. Kąpielisko strzeżone czynne jest w sezonie tj. od 16 czerwca do 2 września oraz w 2 i 3 weekend m – ca września w godzinach 10.00 – 18.00;
2. Kąpiel odbywa się pod nadzorem Ratowników noszących ubiór ( podkoszulek, czapka z daszkiem ) w jednolitym, wyróżniającym się kolorze;
3. Na kąpielisku obowiązuje następująca sygnalizacja flagowa:
3.1 flaga biała – kąpiel dozwolona w ramach regulaminu i granic kąpieliska,
3.2 flaga czerwona – zakaz kąpieli,
3.3 brak flagi – kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych.
4. Ustala się sygnały alarmowe:
4.1trzykrotny długotrwały gwizdek – wezwanie do natychmiastowego wyjścia z wody.
4.2 sygnał przerywany gwizdkiem – UWAGA.
5. Wszystkich korzystających z kąpieliska i plaży zobowiązuje się do ścisłego dostosowania się do poleceń obsługi Obiektu, służb porządkowych i ratowniczych;
6. Dzieci, które nie ukończyły 15go roku życia mogą przebywać na terenie kąpieliska tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej;
7. Kategorycznie zabrania się wstępu na kąpielisko osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
8. Kategorycznie zabrania się na terenie kąpieliska wnoszenia, spożywania alkoholu lub wnoszenia i zażywania innych środków odurzających;
9. Na terenie kąpieliska ( plaża i akwen wodny ) obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska i plaży.
11. Zarządca kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Kąpieliska.

Informacje szczegółowe

Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska zabrania się:
a. Przekraczania granicy dla nieumiejących pływać oznaczonej bojką czerwoną ( dot. nieumiejących pływać );
b. Przekraczania granicy dla umiejących pływać oznaczonej bojką żółtą;
c. Wchodzenia do wody wbrew zakazowi Ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga;
d. Wchodzenia do wody gdy flaga ratownika nie jest wywieszona,e. Popychania, wrzucania, wnoszenia do wody innych użytkowników kąpieliska,
f. Korzystania ze sprzętu pływającego;
g. Wnoszenia do wody szklanych opakowań;
h. Zanieczyszczania wody wszelkimi środkami chemicznymi;
i. Zakłócania wypoczynku i kąpieli innym użytkownikom kąpieliska;
j. Zaśmiecania plaży i kąpieliska;
k. Leżakowania w strefie ratowniczej oraz wchodzenia na wieżę oraz łodzie ratownicze;l. Rozpalania ognisk i grillowania na plaży;
m. Pływania na pontonach, materacach lub innym sprzęcie pływającym na terenie kąpieliska oraz całego zbiornika nr 1.,
n. umieszczania sprzętów plażowych (m.in. parawanów, parasoli, namiotów itp.) 5 m od linii wody w celu umożliwienia przejazdu pojazdom ratowniczym.

Osoby przebywające kąpielisku zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa niniejszego regulaminu, a w szczególności Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. dot. „Bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”.

Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać Kierownikowi Obiektu na piśmie (w tym poprzez mail na adres: kąpielisko@przystańbrzegi.pl);

Numery alarmowe: 112
WOPR: 601-100-100

Regulamin sporządzono i zatwierdzono do stosowani w dniu 16 czerwca 2018 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW

Regulamin określa cennik oraz warunki korzystania z wodnego placu zabaw należącego do Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. a będącego wyposażeniem Obiektu Rekreacyjnego „Przystań Brzegi”.

Postanowienia ogólne

1. Wodny plac zabaw czynny jest w godzinach funkcjonowania kąpieliska (tj. 10:00-18:00).
2. Korzystanie z wodnego placu zabaw jest odpłatne z góry, zgodnie z cennikiem który znajduje się przy kasach głównych oraz kasie wypożyczalni.
3. Korzystanie z wodnego placu zabaw możliwe jest wyłącznie pod nadzorem ratownika lub pracownika Obiektu.
4. Korzystający z wodnego placu zabaw mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi Obiektu, służb ratunkowych i porządkowych.
5. Wodny plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci powyżej 7 lat.
6. Dzieci mogą korzystać z wodnego placu zabaw wyłącznie pod stałą opieką osób dorosłych.
7. Wodny plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci, które potrafią pływać.
8. Z wodnego placu zabaw jednorazowo może korzystać 15 osób.
9. Wszystkie osoby przebywające na wodnym placu zabaw zobowiązane są do noszenia kamizelek asekuracyjnych (kapok).
10. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu odpowiedzialność ponosi prawny opiekun dziecka.
11. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przedartych w wyniku korzystania z atrakcji wodnej.
12. Osoby zagrażające bezpieczeństwu innych użytkowników lub naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z wodnego placu zabaw bez prawa zwrotu opłaty.
13. Użytkownicy są zobowiązany do zgłoszenia Obsłudze wszelkich nieprawidłowości i uszkodzeń.
14. Przed wejściem na wodny plac zabaw należy ściągnąć obuwie, zegarki i biżuterię.
15. W przypadku gdy użytkownik zejdzie lub spadnie z toru wodnego, musi rozpocząć pokonywanie atrakcji od początku.

Informacje szczegółowe

Korzystającym z wodnego placu zabaw zabrania się:

1. Popychania i wrzucania do wody innych użytkowników wodnego placu zabaw.
2. Skakania z elementów wodnego placu zabaw.
3. Skakania ze słupków w miejscu zakotwiczenia torów.
4. Nurkowania i pływania pod wodnym placem zabaw.5. Wspinania się na zestaw z drugą osobą na plecach.
6. Wykonywania salt.
7. Używania przedmiotów stanowiących zagrożenie dla innych użytkowników oraz samego zestawu pływającego.
8. Używania wszelkiego rodzaju desek do pływania, rękawów i innych sprzętów nadmuchiwanych, płetw oraz pasów wypornościowych podczas korzystania z zestawu.
9. Nie należy kontynuować korzystania z zestawu gdy odczuwalne są skutki zmęczenia.

Osoby przebywające na wodnym placu zabaw zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa niniejszego regulaminu, a w szczególności Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. dot. „Bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.06.2018 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO

Regulamin określa cennik oraz warunki wypożyczania leżaków, kajaków, łódki elektrycznej i rowerów wodnych, należących do Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. a będących wyposażeniem Obiektu Rekreacyjnego „Przystań Brzegi”.

1. Na zbiorniku nr 2 obowiązuje zakaz bezwzględny zakaz kąpieli.
2. Wypożyczanie sprzętu wodnego i rekreacyjnego jest odpłatne z góry, zgodnie z cennikiem, który znajduje się przy kasach głównych oraz kasie wypożyczalni.
3. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
4. Osoby nieletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.  5. Zabrania się podnajmowania sprzętu innym osobom.
6. Nie wypożycza się sprzętu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w szczególności: – na pokładzie sprzętu wodnego może znajdować się tyle osób dla ilu sprzęt został przeznaczony, – na pokładzie sprzętu zabrania się spożywania alkoholu i zażywania innych środków odurzających,- zabrania się skakania do wody i wrzucania do wody innych pasażerów przebywających na pokładzie sprzętu pływającego, -zabrania się wędkowania z pokładu, -zabrania się wrzucania jakichkolwiek przedmiotów do wody, – zabrania się przybijania do brzegu lub pozostawiania sprzętu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, -w przypadku nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych Wypożyczający zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom.
8. Wypożyczający jest zobowiązany do stosowania się do poleceń obsługi Obiektu, służb ratunkowych i porządkowych.
9. Wypożyczający jest zobowiązany do zgłoszenia Obsłudze wszelkich nieprawidłowości zauważonych przed wypożyczeniem, w trakcie użytkowania jak również po jego zakończeniu.
10. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne (kapoki) oraz koło ratunkowe (dla łodzi), których używanie  jest obowiązkiem zarówno wypożyczającego jaki pozostałych pasażerów.
11. Za sprzęt nie zwrócony w terminie wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości kwoty liczonej za kolejną rozpoczętą godzinę.
12. Zarządca Obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników w wyniku nieprawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu wodnego lub nieprzestrzegania regulaminu.
13. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu opłaty.
14. Za utratę oraz całkowite zniszczenia sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej (bez uwzględniania stopnia zamortyzowania).
15. Za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego korzystania ze sprzętu wodnego lub nieprzestrzegania regulaminu, odpowiada Wypożyczający. Stopień zniszczenia ocenia obsługa wypożyczalni. 16. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez wypożyczającego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem17. Sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy sąd. 

Osoby przebywające kąpielisku zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa niniejszego regulaminu, a w szczególności Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. dot. „Bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.06.2018.